Knihovna a studovna

Otevírací doba

Otevírací doba knihovny ÚHV v jarním semestru 2024

Pondělí

09:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Úterý

ZAVŘENO

Středa

09:00 - 12:00   13:00 - 15:00

Čtvrtek

12:00 - 15:00

Pátek*

09:00 - 12:00   13:00 - 15:00*

* V pátek je otevřeno pouze v termínech výuky bc. kombinovaného studia: 23. února, 22. března, 19. dubna a 17. května 2024.

Výpůjčky z naší knihovny je možné vracet buď osobně v otevírací době, nebo prostřednictvím biblioboxu u vstupu do areálu FF na ulici Arna Nováka.

O knihovně

Registrace v Ústřední knihovně FF MU (předchází první návštěvě knihovny ÚHV):

https://knihovna.phil.muni.cz/sluzby/registrace

Katalog knihovny:

katalog.muni.cz

Odborné praxe:

V knihovně ÚHV je možno realizovat odbornou praxi (předměty SUS_04, SUS_21, MVKU_10).

Potvrzení o pohledávkách:

Ústav hudební vědy NEPOŽADUJE po studentech při přerušení a ukončení studia papírové potvrzení o vyrovnání všech pohledávek vůči Knihovně ÚHV. (Výpůjčky jsou evidovány elektronicky v celouniverzitním systému Aleph.)

Knihovní řád

Studijní řád Knihovny Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen Knihovna ÚHV)

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Provozní řád Knihovny ÚHV je vydán v návaznosti na provozní řád Ústřední knihovny FF MU a Knihovní řád Masarykovy univerzity v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. a upřesňuje jejich ustanovení.

Knihovna ÚHV je knihovnou příruční, především prezenční, oborovou, se specializovaným fondem. Hlavním posláním Knihovny ÚHV je umožnit výuku a vědecký provoz na ÚHV FF MU, stejně jako soustavný přístup studentů studijních oborů spadajících pod ÚHV k úzce specializované odborné literatuře. Z tohoto základního zaměření vyplývá jak struktura knihovního fondu, tak praktická ustanovení studijního řádu. Veřejné knihovnické a informační služby uvedené v § 4 odst. 1 knihovního zákona poskytují knihovny MU bezplatně, s výjimkou případů uvedených v § 4 odst. 2 knihovního zákona, kdy může být vybírán poplatek ve výši skutečných nákladů vynaložených na zajištění služby.

Čl. 2 Uživatelé knihovny

Knihovna ÚHV slouží zaměstnancům a studentům oborů spadajících pod Ústav hudební vědy, případně dalším zájemcům z řad odborné veřejnosti.

Čl. 3 Služby knihovny

Pro požadavky na výpůjčky slouží (po přihlášení do systému) katalog knihovny www.aleph.muni.cz

Prezenční výpůjčky jsou poskytovány všem zájemcům v prostorách studovny.

Absenční výpůjčky mimo prostory Knihovny ÚHV jsou umožněny pouze zaregistrovaným držitelům platné identifikační karty MU, po předchozí registraci v Ústřední knihovně FF MU.

Dlouhodobé výpůjčky jsou umožněny pouze vyučujícím a zaměstnancům ÚHV.

Skenování materiálů je možné na počítači č. 1 ve studovně. Použití vlastních záznamových zařízení a tisk dokumentů po dohodě s pověřeným pracovníkem knihovny.

Čl. 4 Výpůjční řád

Výpůjční protokol Knihovny ÚHV je automatizován; lístkovou evidenci výpůjček nahradila evidence elektronická, která má stejnou platnost.

Limit absenčních výpůjček z Knihovny ÚHV: Studenti všech forem studia: 5 výpůjček. Učitelé, vědečtí pracovníci a zaměstnanci ÚHV: 15 výpůjček.

Výpůjční lhůta absenčních výpůjček: 14 dnů. Prodloužení je možné na základě dohody s pověřeným pracovníkem Knihovny ÚHV.

Uživatel je povinen sledovat výpůjční lhůty a dokumenty vracet včas.

Poplatky z prodlení jsou u standardních výpůjček stanoveny na 5 Kč za každý dokument a den. V případě nevyrovnání pohledávky systém další výpůjčky neumožní.

Uživatel je povinen hlásit ztrátu nebo poškození vypůjčeného dokumentu a ve stanovené lhůtě nahradit vzniku škodu. O způsobu náhrady rozhodne a lhůtu stanoví pověřený pracovník knihovny. Nevrácené a nenahrazené dokumenty může knihovna vymáhat soudní cestou. Náklady s tím spojené hradí uživatel.

Ve všech prostorách Knihovny ÚHV je nutné dodržovat zákaz kouření a požívání alkoholu, ve studovně není povoleno používat mobilní telefony a konzumovat jídlo a nápoje. Uživatelé knihovny a studovny jsou povinni chovat se tiše, udržovat pořádek a respektovat pokyny pracovníka knihovny.

Čl. 5 Další ustanovení

Výjimky ze Studijního řádu povoluje vedoucí ÚHV, nebo pověřený pracovní Knihovny ÚHV.

Studijní řád Knihovny ÚHV FF MU nabývá účinnosti 18. září 2017.

PhDr. Petr Macek, Ph.D.

Vedoucí Ústavu hudební vědy FF MU

Návrh na nákup knih

Narazili jste na odbornou literaturu, která tematicky spadá do naší knihovny, avšak v katalogu jste ji nenalezli? Zadejte požadavek na nákup. Pokud je titul na trhu dostupný, rádi jej zakoupíme.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info