Vypisování témat a odevzdávání závěrečných diplomových prací

Pokyny k uzavírání studia a odevzdávání závěrečných prací – JS 2021

 A) Rozpisy témat v IS

Povinnost evidovat témata prací v aplikaci „Rozpisy témat“ v IS MU platí i nadále. Je nutné mít u vypsaného tématu všechny náležitosti, zejména název práce v češtině (slovenštině) i angličtině. Témata prací mohou editovat vedoucí, potažmo i studenti, pokud jim vedoucí práce udělil oprávnění k editaci, až do 30. 4. 2021, 23:59 (pro květnový termín odevzdání DP) nebo 30. 6. 2021, 23:59 (pro srpnový termín odevzdání DP).

B) Otevírání archivů závěrečných prací

Otevírání archivů závěrečných prací má v kompetenci Studijní oddělení Děkanátu FF, proběhne začátkem května (pro srpnový termín odevzdání DP pak začátkem července) 2021. Otevření archivu je vázáno na zapsané předměty Bakalářská diplomová práce, resp. Magisterská diplomová práce, a zároveň předmět Státní závěrečná zkouška. Pokud má student tyto „závěrečné“ předměty v semestru jaro 2021 zapsány, archiv závěrečné práce mu bude automaticky otevřen. Pokud předměty zapsány nemá (tato situace nastává např. při návratu do studia po přerušení), musí student e-mailem zažádat o otevření archivu svoji referentku na studijním oddělení.

C) Odevzdání diplomové práce – výhradně elektronická verze

Závěrečné práce se odevzdávají výhradně elektronicky, vkládají se SOUČASNĚ do Archivu závěrečné práce a Odevzdávárny příslušného předmětu v IS MU.

Archivy závěrečných prací jsou přístupné v ISu touto cestou: Student – Závěr studia – Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce – Manipulace s archivem závěrečné práce. Nejdříve je nutné vyplnit klíčová slova a anotace v češtině (slovenštině) a angličtině, v dalším kroku se již vkládá samotný soubor s prací buď ve formátu textovém, nebo ve formátu pdf.

Paralelně je nutné soubor s prací nahrát do odevzdávárny příslušného předmětu (Bakalářská diplomová práce, Magisterská diplomová práce). Studenti s aktivním studiem mají k odevzdávárně nastavený přístup, studenti s přerušeným/neaktivním studiem musí zaslat práci e-mailem J. Karafiátovi (karafiat@phil.muni.cz), který za ně práci do odevzdávárny vloží.

Termíny odevzdání diplomových prací v JS 2021:

  • červnový termín SZZ: nejpozději do neděle 23. 5. 2021, 23:59
  • zářijový termín SZZ: nejpozději do neděle 15. 8. 2021, 23:59 

Upozorňujeme, že termíny jsou závazné, žádné výjimky nebudou povolovány. Za odevzdanou se práce považuje jen tehdy, pokud je řádně nahraná jak v archivu závěrečné práce, tak v odevzdávárně (v obou případech se eviduje u vložení datum a čas, odevzdávárna se navíc o půlnoci zablokuje). Pokud práce k danému termínu na obou místech není, nelze ji považovat za odevzdanou.

D) Státní závěrečná zkouška

Pro přistoupení ke SZZ je nutné splnit ještě 2 podmínky:

1) přihlásit se na zkušební termín SZZ v IS (vypsán u konkrétního předmětu Státní závěrečná zkouška), a to nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním státní závěrečné zkoušky,

2) Zajistit si na Studijním oddělení Děkanátu FF MU „Kontrolu splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním státní závěrečné zkoušky. Je nutné požádat příslušnou referentku na SO e-mailem, potvrzení se již nevystavuje jako dokument, referentka pouze v ISu potvrdí, že student splnil veškeré náležitosti studia a může jít ke SZZ. Nic dalšího kromě e-mailové žádosti není ze strany studenta potřeba. Upozorňujeme však, že je v zájmu všech studentů, aby o tuto kontrolu požádali co nejdříve.

Státní závěrečné zkoušky se konají na ÚHV v týdnu od 14. do 17. června (červnový termín) a od 6. do 9. září (zářijový termín) 2021. Forma samotné zkoušky bude určena až podle aktuální epidemiologické situace a také dle konkrétních doporučení vedení univerzity i fakulty.

V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů spojených s problematikou vypisování témat a odevzdávání diplomových prací se obracejte na Jana Karafiáta, kontakt: 549 495 453, e-mail: karafiat@phil.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info