Vypisování témat a odevzdávání závěrečných diplomových prací

Pokyny k uzavírání studia a odevzdávání závěrečných diplomových prací – JARNÍ SEMESTR 2024

 

A) Rozpisy témat v IS

Povinnost evidovat témata prací v aplikaci „Rozpisy témat“ v IS MU platí dle Směrnice děkana FF č. 6/2017. Je nutné mít u vypsaného tématu všechny náležitosti, zejména název práce v češtině (slovenštině) i angličtině. Témata prací mohou editovat vedoucí, potažmo i studenti, pokud jim vedoucí práce udělil oprávnění k editaci, až do 31. března 2024, 23:59.

B) Otevírání archivů závěrečných prací

Otevírání archivů závěrečných prací má v kompetenci Studijní oddělení Děkanátu FF, proběhne začátkem dubna 2024. Otevření archivu je vázáno na zapsané předměty Bakalářská diplomová práce, resp. Magisterská diplomová práce, a zároveň předmět Státní závěrečná zkouška. Pokud má student tyto „závěrečné“ předměty v semestru jaro 2024 zapsány, archiv závěrečné práce mu bude automaticky otevřen. Pokud předměty zapsány nemá (tato situace nastává typicky při návratu do studia po přerušení), musí student e-mailem zažádat o otevření archivu svoji referentku na studijním oddělení FF MU.

C) Odevzdání diplomové práce – výhradně elektronická verze

Závěrečné práce se odevzdávají výhradně elektronicky, vkládají se SOUČASNĚ do Archivu závěrečné práce a Odevzdávárny příslušného předmětu v IS MU.

Archivy závěrečných prací jsou přístupné v ISu touto cestou: Student – Závěr studia – Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce – Manipulace s archivem závěrečné práce. Nejdříve je nutné vyplnit klíčová slova a anotace v češtině (slovenštině) a angličtině, v dalším kroku se již vkládá samotný soubor s prací buď ve formátu textovém, nebo ve formátu pdf.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Paralelně je nezbytné soubor s prací nahrát do odevzdávárny příslušného předmětu (Bakalářská diplomová práce, Magisterská diplomová práce). Studenti s aktivním studiem mají k odevzdávárně nastavený přístup; studenti s přerušeným/neaktivním studiem nebo ti, kteří DP opravují, musí zaslat práci e-mailem A. Albíniové (albiniova@phil.muni.cz), který za ně práci do odevzdávárny vloží.

 

Závazný termín pro odevzdání diplomových prací v semestru jaro 2024:

  • nejpozději do 30. dubna 2024, 23:59

Upozorňujeme, že termín je závazný, žádné výjimky nebudou povolovány. Za odevzdanou se práce považuje pouze tehdy, pokud je řádně nahraná jak v archivu závěrečné práce, tak v odevzdávárně (v obou případech se eviduje u vložení datum a čas, odevzdávárna se navíc o půlnoci zablokuje). Pokud práce k danému termínu na obou místech není, nelze ji považovat za odevzdanou.

D) Státní závěrečná zkouška

Pro přistoupení ke SZZ je nutné splnit ještě 2 podmínky:

1) přihlásit se na zkušební termín SZZ v IS (vypsán u konkrétního předmětu Státní závěrečná zkouška), a to nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním státní závěrečné zkoušky,

2) Zajistit si na Studijním oddělení Děkanátu FF MU „Kontrolu splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním státní závěrečné zkoušky. Je nutné požádat příslušnou referentku na SO e-mailem, potvrzení se nevystavuje jako dokument, referentka pouze v ISu potvrdí, že student splnil veškeré náležitosti studia a může jít ke SZZ. Nic dalšího kromě e-mailové žádosti není ze strany studenta potřeba. Upozorňujeme však, že je v zájmu studujících, aby o tuto kontrolu požádali co nejdříve.

Souhrnné univerzitní informace o SZZ naleznete zde.

Státní závěrečné zkoušky na ÚHV budou probíhat od 10. do 14. června 2024. Zkušební termíny pro jednotlivé obory ÚHV vypisují garanti oborů nejpozději 14 dnů před začátkem zkouškového období, jak ukládá Směrnice děkana FF č. 6/2017.

V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů spojených s problematikou vypisování témat a odevzdávání diplomových prací se obracejte na Ing. Alenu Albíniovou, e-mail: albiniova@phil.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info