Vypisování témat a odevzdávání závěrečných diplomových prací

Pokyny k uzavírání studia a odevzdávání závěrečných prací – JS 2020

Aktualizace 25. 5. 2020

 A) Rozpisy témat v IS

Povinnost evidovat témata prací v aplikaci „Rozpisy témat“ v IS MU platí i nadále. Je nutné mít u vypsaného tématu všechny náležitosti, zejména název práce v češtině (slovenštině) i angličtině. Témata prací mohou editovat vedoucí, potažmo i studenti, pokud jim vedoucí práce udělil oprávnění k editaci, až do 30. 4. 23:59; pro diplomové práce odevzdávané v srpnu 2020 platí termín editace témat až do 15. 7. 23:59.

B) Otevírání archivů závěrečných prací

Otevírání archivů závěrečných prací má v kompetenci Studijní oddělení Děkanátu FF, proběhne začátkem května 2020. Otevření archivu je vázáno na zapsané předměty Bakalářská diplomová práce, resp. Magisterská diplomová práce, a zároveň předmět Státní závěrečná zkouška. Pokud má student tyto „závěrečné“ předměty v semestru jaro 2020 zapsány, archiv závěrečné práce mu bude automaticky otevřen. Pokud předměty zapsány nemá (tato situace nastává např. při návratu do studia po přerušení), musí student e-mailem zažádat o otevření archivu svoji referentku na studijním oddělení.

C) Odevzdání diplomové práce – nově výhradně elektronická verze

Závěrečné práce se odevzdávají výhradně elektronicky, vkládají se SOUČASNĚ do Archivu závěrečné práce a Odevzdávárny příslušného předmětu v IS MU.

Archivy závěrečných prací jsou přístupné v ISu touto cestou: Student – Závěr studia – Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce – Manipulace s archivem závěrečné práce. Nejdříve je nutné vyplnit klíčová slova a anotace v češtině (slovenštině) a angličtině, v dalším kroku se již vkládá samotný soubor s prací buď ve formátu textovém, nebo ve formátu pdf.

Paralelně je nutné soubor s prací nahrát do odevzdávárny příslušného předmětu (Bakalářská diplomová práce, Magisterská diplomová práce). Studenti s aktivním studiem mají k odevzdávárně nastavený přístup, studenti s přerušeným/neaktivním studiem musí zaslat práci e-mailem J. Karafiátovi (karafiat@phil.muni.cz), který za ně práci do odevzdávárny vloží.

Termíny odevzdání prací:

Pro červnový termín SZZ: nejpozději pátek 15. 5. 2020, 23:59

Pro zářijový termín SZZ: nejpozději středa 12. 8. 2020, 23:59

Upozorňujeme, že termíny jsou závazné, žádné výjimky nebudou povolovány. Za odevzdanou se práce považuje jen tehdy, pokud je řádně nahraná jak v archivu závěrečné práce, tak v odevzdávárně (v obou případech se eviduje u vložení datum a čas, odevzdávárna se navíc o půlnoci zablokuje). Pokud práce k danému termínu na obou místech není, nelze ji považovat za odevzdanou.

Také je nutné počítat s tím, že o prázdninách bude většina pedagogů čerpat zákonnou dovolenou. Proto je třeba domluvit se s vedoucími prací na odevzdání práce v srpnovém termínu, především se s předstihem informovat na jejich časové možnosti při prázdninových konzultacích.

D) Státní závěrečná zkouška

Pro přistoupení ke SZZ je nutné splnit ještě 2 podmínky:

1) přihlásit se na zkušební termín SZZ v IS (vypsán u konkrétního předmětu Státní závěrečná zkouška), a to nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním státní závěrečné zkoušky,

2) Zajistit si na Studijním oddělení Děkanátu FF MU „Kontrolu splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním státní závěrečné zkoušky. Je nutné požádat příslušnou referentku na SO e-mailem, potvrzení se již nevystavuje jako dokument, referentka pouze v ISu potvrdí, že student splnil veškeré náležitosti studia a může jít ke SZZ. Nic dalšího kromě e-mailové žádosti není ze strany studenta potřeba. Upozorňujeme však, že je v zájmu všech studentů, aby o tuto kontrolu požádali co nejdříve.

Státní závěrečné zkoušky se konají na ÚHV ve stanovených termínech: 8. – 11. června, 7. – 10. září. Jak již bylo avizováno, oba termíny jsou řádné i opravné, studenti si mohou zvolit, na který se přihlásí. Forma samotné zkoušky bude určena až podle konkrétního doporučení vedení univerzity i fakulty. Je pravděpodobné, že bude umožněna forma zkoušení online, o této skutečnosti budou studenti předem informováni e-mailem i v aktualitách na webu ÚHV.

V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů spojených s problematikou vypisování témat a odevzdávání diplomových prací se obracejte na Jana Karafiáta, kontakt: 549 495 453, e-mail: karafiat@phil.muni.cz.

Pravidla platná do PS 2020 - NEAKTUÁLNÍ

Rozpisy témat v IS

Na základě směrnice děkana FF 3/2015 je evidence témat závěrečných prací v aplikaci Rozpisy témat v IS na Filozofické fakultě MU povinná. Následující pokyny představují návod pro studenty ÚHV, jak při evidenci témat postupovat, konkrétní termíny pro daný akademický rok jsou vždy zveřejněny na webu ÚHV (sekce Studium, Závazné termíny).

A) Vypsání tématu

Téma diplomové práce vypisuje po domluvě se studentem vedoucí práce (ve výjimečných případech garant oboru nebo správce aplikace rozpisy), a to v semestru, který bezprostředně předchází semestru, ve kterém student práci odevzdává. Pokud tedy chce student odevzdávat diplomovou práci v jarním semestru (květen), musí mít téma vypsáno již v podzimním semestru (konec října); pokud chce odevzdávat práci v podzimním semestru (prosinec), musí mít téma vypsáno již v jarním semestru (konec března).

U vypsaného tématu musí být uveden název v češtině a angličtině, oficiální zadání práce, základní literatura a jméno vedoucího práce. Povinností studenta je k tématu se přihlásit.

B) Finální editace tématu

V semestru, ve kterém student práci odevzdává, je nutné téma finalizovat: tzn. za součinnosti s vedoucím práce upravit nebo zpřesnit všechny údaje u tématu. Je nutné vědět, že nejpozději 5–6 týdnů (termíny 31. 3. pro JS a 31. 10. pro PS) před samotným odevzdáním práce musí být všechny údaje u tématu vyplněny správně a úplně, protože na jejich základě Studijní oddělení Děkanátu FF hromadně otevírá archivy závěrečných prací. Upozorňujeme, že především název práce uvedený v rozpisu musí být naprosto totožný s názvem finální verze práce, která se vkládá do archivu závěrečné práce v IS a odevzdává na sekretariátu ÚHV.

C) Otevření archivu závěrečné práce

Otevírání archivů závěrečných prací má v kompetenci Studijní oddělení Děkanátu FF, probíhá následně po finalizaci témat (začátek dubna v JS, listopadu v PS). Otevření archivu je vázáno na zapsané předměty Bakalářská diplomová práce, resp. Magisterská diplomová práce a zároveň předmět Státní závěrečná zkouška. Pokud má student tyto „závěrečné“ předměty v daném semestru zapsány, archiv závěrečné práce mu bude automaticky otevřen. Pokud předměty zapsány nemá (tato situace nastává např. při návratu do studia po přerušení), musí student e-mailem zažádat o otevření archivu referenta/referentku na studijním oddělení.

Naplnění archivu závěrečné práce v IS

Ještě před samotným odevzdáním papírové verze práce na sekretariátu ÚHV student vkládá elektronickou verzi práce do archivu závěrečné práce v IS. Zde se povinně vyplňují anotace a klíčová slova v češtině i angličtině. Připomínáme, že podle Studijního a zkušebního řádu MU je závazná právě elektronická verze práce vložená a zveřejněná v IS. Pokud tedy nebude archiv závěrečné práce dostatečně naplněn, sekretariát ÚHV nemůže převzít ani papírovou verzi práce.

Odevzdání papírové verze práce

Dva exempláře diplomové práce (možno i v kroužkové vazbě) s vlastním podpisem autora se odevzdávají osobně na sekretariátu ÚHV (7. patro, budova N) Bc. Jitce Leflíkové a Mgr. Janu Karafiátovi. V průběhu semestru je možno práce odevzdávat v úředních hodinách, poslední týden před nejzazším termínem odevzdání je pak obvykle možno odevzdávat i mimo úřední hodiny. Bližší informace jsou vždy dostupné v aktualitách na webu ÚHV.

Státní závěrečná zkouška

Zanedlouho po odevzdání práce následuje zkouškové období, student má čas na to, aby úspěšně absolvoval předměty, které má v semestru zapsané. Pro přistoupení ke SZZ je však nutné splnit ještě 2 podmínky:

A) přihlásit se na konkrétní zkušební termín SZZ v IS, a to nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním státní závěrečné zkoušky,

B) odevzdat na sekretariátu ÚHV „Potvrzení o splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“ (vydává Studijní oddělení Děkanátu FF MU na základě kontroly absolvovaných předmětů v IS), a to nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním státní závěrečné zkoušky.

Státní závěrečné zkoušky všech oborů ÚHV se konají obvykle v poslední čtvrtině zkouškového období, přesná data a rozpisy pro jednotlivé obory jsou vždy oznámeny ve stanovených termínech v IS i na webu ÚHV.

V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů spojených s problematikou vypisování témat a odevzdávání diplomových prací se obracejte na Mgr. Jana Karafiáta, kontakt: 549 495 453, e-mail: karafiat@phil.muni.cz.