Vypisování témat a odevzdávání závěrečných diplomových prací

Pokyny k uzavírání studia a odevzdávání závěrečných prací – PS 2021

 A) Rozpisy témat v IS

Povinnost evidovat témata prací v aplikaci „Rozpisy témat“ v IS MU platí i nadále. Je nutné mít u vypsaného tématu všechny náležitosti, zejména název práce v češtině (slovenštině) i angličtině. Témata prací mohou editovat vedoucí, potažmo i studenti, pokud jim vedoucí práce udělil oprávnění k editaci, až do 31. 10. 2021, 23:59.

B) Otevírání archivů závěrečných prací

Otevírání archivů závěrečných prací má v kompetenci Studijní oddělení Děkanátu FF, proběhne začátkem listopadu 2021. Otevření archivu je vázáno na zapsané předměty Bakalářská diplomová práce, resp. Magisterská diplomová práce, a zároveň předmět Státní závěrečná zkouška. Pokud má student tyto „závěrečné“ předměty v semestru podzim 2021 zapsány, archiv závěrečné práce mu bude automaticky otevřen. Pokud předměty zapsány nemá (tato situace nastává např. při návratu do studia po přerušení), musí student e-mailem zažádat o otevření archivu svoji referentku na studijním oddělení.

C) Odevzdání diplomové práce – výhradně elektronická verze

Závěrečné práce se odevzdávají výhradně elektronicky, vkládají se SOUČASNĚ do Archivu závěrečné práce a Odevzdávárny příslušného předmětu v IS MU.

Archivy závěrečných prací jsou přístupné v ISu touto cestou: Student – Závěr studia – Státní závěrečná zkouška a archiv závěrečné práce – Manipulace s archivem závěrečné práce. Nejdříve je nutné vyplnit klíčová slova a anotace v češtině (slovenštině) a angličtině, v dalším kroku se již vkládá samotný soubor s prací buď ve formátu textovém, nebo ve formátu pdf.

Paralelně je nutné soubor s prací nahrát do odevzdávárny příslušného předmětu (Bakalářská diplomová práce, Magisterská diplomová práce). Studenti s aktivním studiem mají k odevzdávárně nastavený přístup, studenti s přerušeným/neaktivním studiem musí zaslat práci e-mailem J. Karafiátovi (karafiat@phil.muni.cz), který za ně práci do odevzdávárny vloží.

Termín pro odevzdání diplomových prací v PS 2021:

  • nejpozději do pátku 10. 12. 2021, 23:59

Upozorňujeme, že termín je závazný, žádné výjimky nebudou povolovány. Za odevzdanou se práce považuje jen tehdy, pokud je řádně nahraná jak v archivu závěrečné práce, tak v odevzdávárně (v obou případech se eviduje u vložení datum a čas, odevzdávárna se navíc o půlnoci zablokuje). Pokud práce k danému termínu na obou místech není, nelze ji považovat za odevzdanou.

D) Státní závěrečná zkouška

Pro přistoupení ke SZZ je nutné splnit ještě 2 podmínky:

1) přihlásit se na zkušební termín SZZ v IS (vypsán u konkrétního předmětu Státní závěrečná zkouška), a to nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním státní závěrečné zkoušky,

2) Zajistit si na Studijním oddělení Děkanátu FF MU „Kontrolu splnění podmínek studia pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce“, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před konáním státní závěrečné zkoušky. Je nutné požádat příslušnou referentku na SO e-mailem, potvrzení se již nevystavuje jako dokument, referentka pouze v ISu potvrdí, že student splnil veškeré náležitosti studia a může jít ke SZZ. Nic dalšího kromě e-mailové žádosti není ze strany studenta potřeba. Upozorňujeme však, že je v zájmu všech studentů, aby o tuto kontrolu požádali co nejdříve.

Státní závěrečné zkoušky se konají na ÚHV v týdnu od 31. ledna do 3. února 2022. Forma samotné zkoušky bude určena až podle aktuální epidemiologické situace a také dle konkrétních doporučení vedení univerzity i fakulty.

V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů spojených s problematikou vypisování témat a odevzdávání diplomových prací se obracejte na Jana Karafiáta, kontakt: 549 495 453, e-mail: karafiat@phil.muni.cz.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info