Zvukový design a multimediální technologie

Prostor digitální kreativity

 

Promo video programu Zvukový design a multimediální technologie

Informace pro uchazeče

Zvukový design a multimediální technologie je interdisciplinární profesně zaměřený studijní program, který propojuje studium umění a kultury s technologickou praxí. Probíhá v dvouletém navazujícím magisterském cyklu v prezenční i kombinované formě.

Výuka je zajišťována předními odborníky z praxe, pedagogy Ústavu hudební vědy FF MU a FEKT VUT v Brně. Studenti mají k dispozici špičkové nahrávací zvukové studio, které odpovídá aktuálním světovým standardům.

Cílem programu je příprava absolventů na plnění požadavků praktického provozu, ve kterém je kreativně nakládáno se zvukem. Jedná se typicky o situace spojené s provozem veřejných kulturních a mediálních institucí, jako jsou divadla a umělecké a muzejní expozice, ale také o technologickou a dramaturgickou podporu tvorby zvukové složky pro audiovizuální média typu divadla, filmu, zvukového či obrazového dokumentu (rozhlas, TV), instalace, animace, videohry apod.

Samozřejmostí nového programu pro uplatnění na trhu práce je znalost a dostupnost současných digitálních technologií, softwarové i hardwarové zpracování zvuku, ovládání reprodukčních a postprodukčních technik, znalosti v oblasti konverzí, archivace a tvorby databází paměťových médií. Dále je kladen důraz na historické a teoretické ukotvení, orientaci v současné produkci a estetice zvukového designu a rozvíjení kreativity, která se stává mimořádnou konkurenční výhodou na trhu práce.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška do studijního navazujícího magisterského programu Zvukový design a multimediální technologie má formu ústního pohovoru a je složena ze dvou částí:

1. Zkouška odborných a uměleckých předpokladů

Ústní zkouška odborných předpokladů respektuje budoucí profesní uplatnění absolventů v kulturních a veřejných institucích, kde je vyžadována kreativní práce se zvukem a designování zvukových situací.

Okruhy otázek vycházejí z následujících tematických okruhů:

 • technické předpoklady zvukové tvorby,
 • produkční předpoklady zvukové tvorby,
 • produkce a programování zvuku,
 • teorie, estetika a historie zvukové tvorby.

2. Kreativní projekt a motivace ke studiu

Uchazeč/ka předloží komisi detailní návrh vlastního kreativního projektu (max. 2 normostrany), který odráží jeho motivaci a profiluje směr jeho studia. Předkládaný návrh projektu je významným indikátorem motivace adepta ke studiu a důležitým kritériem pro zhodnocení jeho teoretických a technologických znalostí i tvůrčích schopností. Návrh musí obsahovat uchazečovu představu o podobě a zaměření zvukového designu jako moderního interdisciplinárního oboru i vlastní studijní záměr, tj. na jaké projekty by se chtěl/a během studia specializovat. Ukázky vlastních tvůrčích prací s detailnějším autorským komentářem jsou vítány.

Jazyk přijímacího řízení:

Přijímací řízení může probíhat v češtině, slovenštině nebo angličtině.

Prominutí části přijímací zkoušky:

Absolventům bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Teorie interaktivních médií, Sdružená uměnovědná studia, Hudební věda a Teorie a provozovací praxe staré hudby bude prominuta zkouška z odborných předpokladů a řízení proběhne jako obhajoba předloženého kreativního projektu a diskuse o motivaci uchazeče ke studiu.

Hodnocení přijímací zkoušky:

V přijímacím řízení je možné dosáhnout maximálně 100 bodů.
Pro přijetí je nutné dosáhnout minimálně 50 bodů.
Za ústní zkoušku odborných a uměleckých předpokladů je možné dosáhnout maximálně 40 bodů a za motivační projekt a jeho obhajobu maximálně 60 bodů.

Doporučená literatura:

 • BOURRIAUD, Nicolas. Postprodukce. Praha: tranzit.cz, 2004.
 • COX, Christoph – WARNER, Daniel, eds. Audiokultúra. Texty o modernej hudbe. Bratislava: Hudobné centrum, 2013.
 • FLAŠAR, Martin. Elektroakustická hudba. Brno: Masarykova univerzita, 2015.
 • KURFÜRST, Pavel. Základy hudební akustiky. Brno: Masarykova univerzita, 2000.
 • NYMAN, Michael. Experimentálna hudba: Cage a iní. Bratislava: Hudobné centrum, 2006.
 • SCHAFER, R. Murray. Nová zvuková krajina. Příručka moderního učitele hudby. Praha: Nadace Agosto Foundation, 2020.
 • SERRES, Michel. Palečka. Esej o digitální revoluci. Praha: Karolinum, 2019.

Informace pro studenty

Garant oboru

Koordinátor

doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.


e‑mail:

doc. PhDr. Martin Flašar, Ph.D.


telefon: 549 49 3790
e‑mail:

Studijní program Zvukový design a multimediální technologie vznikl v rámci klíčově aktivity Relevance studijní nabídky pro trh práce projektu Masarykova univerzita 4.0 (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418) a klíčové aktivity Investiční podpora pro nový studijní program Zvukový design a multimediální technologie v rámci projektu Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info