Státní závěrečná zkouška

Magisterská zkouška pro jednooborové studium a hlavní studijní plán

PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:

a) Příprava – student na místě obdrží 2 otázky ze základních zkušebních okruhů, na které si formou písemných poznámek připraví během cca 15 min. odpovědi.

b) Obhajoba magisterské diplomové práce (projektu) – student krátce představí svou závěrečnou diplomovou práci/projekt a přednese jejich obhajobu v reakci na posudky vedoucího a oponenta práce.

c) Ústní zkouška na základě přípravy.

 

OKRUHY OTÁZEK:

A) TEORETICKÉ ZNALOSTI ZVUKOVÉHO DESIGNU A MULTIMEDIÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Hudební akustika a elektroakustika

1. Objasněte základní pojmy mechanického vlnění (jednoduchý kmit, složený kmit, frekvence, sluchové pole, frekvenční a amplitudová modulace, interference).

2. Vysvětlete, jaké jsou veličiny síly tónu.

3. Uveďte přehled základních hudebních soustav a ladění.

4. Nastiňte základní problematiky psychoakustiky a lidského slyšení.

5. Vysvětlete specifika lidského hlasu z akustického hlediska.

6. Vyjmenujte elementy akustického systému hudebních nástrojů.

 

Teorie signálů a soustav

1. Pasivní prvky elektrických obvodů a jejich parametry (rezistor, kapacitor, induktor). Impedance a admitance. Sériové a paralelní spojení pasivních prvků. Elementární obvody (rezistorový dělič napětí a proudu, impedanční dělič a kapacitní dělič). Rezonanční obvody (paralelní, sériový). Zdroje napětí a proudu (ideální, reálné).

2. Parametry ideálního a reálného operačního zesilovače (OZ). Zapojení invertujícího a neinvertujícího zesilovače a jejich napěťové přenosy. Sčítací a rozdílové zapojení OZ. Zapojení integrátoru a derivátoru s OZ. Převodní a kmitočtová charakteristika OZ. Přechodová charakteristika.

3. Harmonický signál (matematický popis, parametry, kmitočtové spektrum). Střední a efektivní hodnota harmonického signálu. Základní operace se signály (změna časového měřítka, obrácení časové osy, posunutí, zesílení nebo zeslabení signálu, součet a rozdíl signálů, součin a podíl signálů, konvoluce a korelace).

4. Princip harmonické analýzy periodických signálů. Fourierova řada a její koeficienty, spektrum modulů a fází. Fourierovská zobrazení periodických a jednorázových signálů. Spektra vybraných signálů (Diracův impulz, jednotkový skok, stejnosměrný signál, harmonický signál).

5. Účel a princip analogově číslicového převodu (blokové schéma A/Č). Vzorkovací poučka (Nyquistův teorém), aliasing, druhy vzorkování (ideální, 1. a 2. druhu, Sample&Hold). Kvantování (rovnoměrné a nerovnoměrné) a kvantovací šum. Obnovení spojitého signálu z jeho vzorků.

6. Klasifikace systémů. Co znamená, když je systém spojitý, lineární a časově invariantní (LTI)? Kmitočtová charakteristika LTI (ukázat na příkladu integračního a derivačního článku). Druhy ideálních kmitočtových filtrů. Impulzní odezva a její vztah ke kmitočtové charakteristice, vlastnosti systému podle jeho impulzní odezvy. Přechodová charakteristika a její vztah k impulzní odezvě.

 

Studiová technika

1. Popište způsoby přenosu analogového zvukového signálu v oblasti studiové zvukové techniky – symetrické a nesymetrické propojení, používané konektory, patchbay, DI box a fantomové napájení. Charakterizujte digitální zvuková rozhraní typu point-to-point a síťová, popište přenos signálu na rozhraních AES 3, AES 10 (MADI) a ADAT, charakterizujte rozhraní EtherSound, Dante a AVB.

2. Nakreslete blokové schéma vstupní jednotky mixážního pultu architektury split a in-line včetně jejího připojení na sběrnice pultu a popište funkci jednotlivých bloků. Vysvětlete způsoby připojení externích a interních efektových jednotek pultu, funkci skupinových sběrnic a DCA skupin, monitorové sekce, funkce talkback a listenback. Vysvětlete propojení vstupů a výstupů hard disc recorderu se stopami u jednoduchého HDR, field recorderu a DAW.

3. Uveďte příklady zvukových efektů využívajících kmitočtovou filtraci a zpožďovací linku, efektů pro úpravu dynamiky zvukového signálu a efektů pro simulaci akustických prostorů. Uveďte jejich bloková schémata, parametry a jejich vliv na zvukový signál. Vysvětlete princip dynamického řízení efektů a princip a parametry nízkofrekvenčního oscilátoru, generátoru obálky a sledovač obálky. Uveďte příklady efektů, ve kterých jsou tyto obvody použity.

4. Vyjmenujte a vysvětlete jevy, ke kterým dochází při šíření zvukové vlny v uzavřeném prostoru – zrcadlový odraz, difúzní odraz, difrakce a absorpce a vysvětlete módy prostoru a příčinu jejich vzniku. Popište metody odhadu doby dozvuku ve statistické akustice. Popište princip a zásady měření doby dozvuku uzavřeného prostoru. Uveďte, čím se řídí doporučená doba dozvuku, a uveďte příklad.

5. Vyjmenujte základní parametry mikrofonů. Vysvětlete pojem gradientní mikrofony a nakreslete směrovou a vzdálenostní charakteristiku gradientních mikrofonů 0. a 1. řádu. Vysvětlete pojem proximity efekt. Uveďte, jak se vytvoří směrové přijímače 1. řádu, nakreslete jejich typické směrové charakteristiky a uveďte parametry, které určují jejich směrovost. Vyjmenujte používané konstrukce mikrofonů a jejich základní vlastnosti.

6. Vyjmenujte základní parametry reproduktorů a reproduktorových soustav. Uveďte, jako má teoretickou směrovou a kmitočtovou charakteristiku elektrodynamický reproduktor. Vyjmenujte používané konstrukce reproduktorů a sluchátek. Uveďte základní druhy ozvučnic reproduktorů, jejich základní vlastnosti a způsob konstrukce. Vysvětlete účel reproduktorové výhybky, jaké typy filtrů jsou v ní použity a rozdíl mezi výkonovou a nevýkonovou výhybkou.

Sound studies

1. Objasněte princip audio-vizuality jako přirozeného důsledku časoprostorové zkušenosti.

2. Vysvětlete, jak dochází ke konceptualizaci zvuku v avantgardním umění.

3. John Cage – umění naslouchat a rozšířená zvukotvorba.

4. Objasněte povahu filozoficko-sociologické koncepce hluku Jacquese Attaliho.

5. Charakterizujte základní pojmy a principy akustické ekologie R. Murraye Schafera.

6. Sound art jako přirozená vývojová etapa moderního umění (uveďte základní chronologické a ideologické milníky).

B) PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI ZVUKOVÉHO DESIGNU A MULTIMEDIÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Zvuková produkce

 

1. Popište prostorové a stavební stacionární části profesionálního nahrávacího studia potřebné k jeho provozu, jeho základní součásti a nepostradatelné stavební prvky, proporce a jejich význam ve smyslu ergonomie práce. Studio, akustické prvky, přípojná místa, podium/stage, speakerovna, režie, akustické okno, strojovna, sklad techniky.

2. Vyjmenujte mobilní součásti a technologie profesionálního nahrávacího studia a příslušných prostor, které jsou ve standardním studiu očekávatelné a popište jejich význam pro zvukovou produkci - akustické panely, stojany, stativy, sady mikrofonů, zesilovače, zvukové distributory, druhy kabeláže, mixpulty, monitory, DAW, rackové moduly (patch panely, efekty).

3. Vyjmenujte tři rozdílné způsoby snímání zvuku (kontaktně, na dálku, prostorově) jak v podmínkách nahrávacího studia, tak v exteriéru a technologie, které jsou k tomuto záznamu potřebné. Popište základní typy mikrofonů pro tato použití, mikrofonní techniky XY, ORTF, NOS, Binaurální hlava, ambisonický mikrofon. Dále popište ideální umístění a pozici třech mikrofonů,

4. Vytvořte jako klient nahrávacího studia požadavky, tedy zadání na výrobu zvukového díla (šest akustických nástrojů, čtyři elektronické, dva zpěvní hlasy (soprán, tenor), postprodukci a mix (jak pro rozhlasové vysílání, tak pro použití v kině s možností prostorového zvuku) se všemi náležitostmi a na základě tohoto zadání vytvořte seznam činností a harmonogram práce včetně časové, personální i technické náročnosti, která je v případě modelového nahrávacího (studia ÚHV ) potřebná pro zvukovou produkci a výrobu zvukového díla. Seznam, tabulka s činnostmi, časy, typy mikrofonů a jejich periferie, seznam efektů a zařízení potřebných pro nahrávání, následný mix a mastering.

5. Vyjmenujte základní a veškerá aktuálně použitelná analogová i digitální zvuková média, software i hardwarové nástroje potřebné pro profesionální zvukovou produkci. Vyjmenujte technické výhody a nevýhody použití analogových a digitálních médií, snímacích, nahrávacích i postprodukčních technologií a rozdíly mezi nimi. Dále vysvětlete jejich význam jak pro zvukovou produkci během práce ve studiu a v režii, tak pro samotnou kvalitu zvukové produkce v závislosti na požadovaném výstupu

(audiovizuální dílo, virtuální hudební album, film, gramofonová deska, zvuk pro live performance, zvuková banka, typy formátů a požadavků na kvalitu, tedy jejich jednotky i standardní hodnoty).

6. Vytvořte jako klient zvukového studia zadání na výrobu zvuku potřebného k audiovizuálnímu dílu, tedy videu dlouhému 20 minut, požadované technické parametry pro využití výsledného videa jak v online streamovacích službách (např. YouTube), tak v kině s plném využitím prostorového ozvučení. Při představě hrubého materiálu ve 20-ti stopách pro následný mix popište postup a jednotlivé kontrolní kroky i myšlenkové pochody nepostradatelné pro volbu činností při samotném mixu a postprodukci (6x mluvené slovo, 4x zvuky ruchů, 4x hudební podkres, 8x pomocná stopa pro prostorové a dozvukové efekty). Vyjmenujte nepostradatelné náležitosti a nástroje pro jednotlivé stopy, jejich význam a jejich základní funkce a ovládací prvky.

 

Design zvukového díla

1. Definujte a vysvětlete, jaký je rozdíl mezi masteringem a mixingem projektu.

2. Popište proces vyčištění zvukového projektu.

3. Definujte nastavení master fader na mixovací úroveň.

4. Specifikujte rozdíly v mixování zvuku/hudby pro reproduktory a pro sluchátka.

5. Popište měření intenzity zvuku, špiček, RMS, VU metr.

6. Specifika masteringu pro odlišná výstupní média (vinyl, CD, streamovací služby apod.).

 

Zvukový design multimediálního díla

1. Uveďte definici multimédií a vysvětlete jejich principy.

2. Definujte motion design a vyjmenujte základní kategorie motion designu.

3. Objasněte fenomén vizuální hudby jako předchůdce motion designu (uveďte definici, klíčové autory a základní díla).

4. Vyjmenujte fáze , resp. složky motion designu. Uveďte jejich seznam a popis jednotlivých fází (koncept, scénář, storyboard, animatik, grafický návrh/ilustrace, animace, zvukový design).

5. Uveďte definici a složky zvukového designu. Vysvětlete, jaká je úloha zvukového designu v motion designu.

6. Přibližte metody získávání zvukových efektů (foley, ambientní zvuky, design zvukových efektů, layering, syntetické zvuky, samplování...). Příklady hudebních bank, webových stránek pro získávání zvukových efektů, softwaru pro zvukový design.

Zvukový design pro live performance

1. Vysvětlete, co znamená PA a s jakými systémy se v live zvuku můžete setkat, objasněte řízení PA.

2. Mixážní konzole pro live použití, struktura, digitální standardy propojení, interní a externí efekty.

3. Přibližte principy odposlechového monitoringu na scéně, kde a jak se dělí signál na FOH / monitorový. Specifická nastavení monitorového pultu.

4. Uveďte, v čem spočívají specifika snímání zvuku pro live produkci.

5. Jmenujte zvukové profese a jejich odpovědnosti při live produkcích.

6. Vysvětlete, čím se liší zvuk na festivalu, na samostatném koncertě, na divadelní scéně či v site specific projektu, popište jeho estetiku a dramaturgii.

 

Elektrofony

1. Uveďte definici elektrofonu.

2. Objasněte pojmy „elektromechanický“, „analogový“ a „digitální“ nástroj, rozdíly mezi těmito nástroji ve vztahu k povaze oscilátoru, pojem „digitálně řízený“ a „hybridní“ nástroj.

3. Analogové elektronické nástroje, doba a kontext vzniku, princip tvorby zvuku a první reprezentanti, pojmy VCO (voltage controlled oscillator), NG (noise generator),VCA (voltage controlled amplifier) a pojem „obvod“.

4. Pojem „syntezátor“, jeho definice, historie a kontext vzniku, fenomén „modulární syntezátor“, základní charakteristika modulárních syntezátorů a jejich první reprezentanti.

5. Pojem „sekvencer“, definice, vliv na formování hudebního myšlení, MIDI sekvencer a pojem MIDI.

6. Vysvětlete pojmy smyčka (loop) a pattern a jejich vztah k magnetofonickým a gramofonickým nástrojům, magnetofonické a gramofonické nástroje a avantgarda (doba vzniku, reprezentanti).

Magisterská zkouška pro vedlejší studijní plán

PRŮBĚH STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:

a) Ústní zkouška – Student obdrží na místě zadání celkem dvou otázek ze základních okruhů. Po krátké písemné přípravě (cca 15 min.) předstupuje před zkušební komisi SZZ.

A) TEORETICKÉ ZNALOSTI ZVUKOVÉHO DESIGNU A MULTIMEDIÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Hudební akustika a elektroakustika

1. Objasněte základní pojmy mechanického vlnění (jednoduchý kmit, složený kmit, frekvence, sluchové pole, frekvenční a amplitudová modulace, interference).

2. Vysvětlete jaké jsou veličiny síly tónu.

3. Uveďte přehled základních hudebních soustav a ladění.

4. Nastiňte základní problematiky psychoakustiky a lidského slyšení.

5. Vysvětlete specifika lidského hlasu z akustického hlediska.

6. Vyjmenujte elementy akustického systému hudebních nástrojů.

 

B) PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI ZVUKOVÉHO DESIGNU A MULTIMEDIÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Zvuková produkce

1. Popište prostorové a stavební stacionární části profesionálního nahrávacího studia potřebné k jeho provozu, jeho základní součásti a nepostradatelné stavební prvky, proporce a jejich význam ve smyslu ergonomie práce. Studio, akustické prvky, přípojná místa, podium/stage, speakerovna, režie, akustické okno, strojovna, sklad techniky.

2. Vyjmenujte mobilní součásti a technologie profesionálního nahrávacího studia a příslušných prostor, které jsou ve standardním studiu očekávatelné a popište jejich význam pro zvukovou produkci - akustické panely, stojany, stativy, sady mikrofonů, zesilovače, zvukové distributory, druhy kabeláže, mixpulty, monitory, DAW, rackové moduly (patch panely, efekty).

3. Vyjmenujte tři rozdílné způsoby snímání zvuku (kontaktně, na dálku, prostorově) jak v podmínkách nahrávacího studia, tak v exteriéru a technologie, které jsou k tomuto záznamu potřebné. Popište základní typy mikrofonů pro tato použití, mikrofonní techniky XY, ORTF, NOS, Binaurální hlava, ambisonický mikrofon. Dále popište ideální umístění a pozici třech mikrofonů,

4. Vytvořte jako klient nahrávacího studia požadavky, tedy zadání na výrobu zvukového díla (šest akustických nástrojů, čtyři elektronické, dva zpěvní hlasy (soprán, tenor), postprodukci a mix (jak pro rozhlasové vysílání, tak pro použití v kině s možností prostorového zvuku) se všemi náležitostmi a na základě tohoto zadání vytvořte seznam činností a harmonogram práce včetně časové, personální i technické náročnosti, která je v případě modelového nahrávacího (studia ÚHV ) potřebná pro zvukovou produkci a výrobu zvukového díla. Seznam, tabulka s činnostmi, časy, typy mikrofonů a jejich periferie, seznam efektů a zařízení potřebných pro nahrávání, následný mix a mastering.

5. Vyjmenujte základní a veškerá aktuálně použitelná analogová i digitální zvuková média, software i hardwarové nástroje potřebné pro profesionální zvukovou produkci. Vyjmenujte technické výhody a

nevýhody použití analogových a digitálních médií, snímacích, nahrávacích i postprodukčních technologií a rozdíly mezi nimi. Dále vysvětlete jejich význam jak pro zvukovou produkci během práce ve studiu a v režii, tak pro samotnou kvalitu zvukové produkce v závislosti na požadovaném výstupu

(audiovizuální dílo, virtuální hudební album, film, gramofonová deska, zvuk pro live performance, zvuková banka, typy formátů a požadavků na kvalitu, tedy jejich jednotky i standardní hodnoty).

6. Vytvořte jako klient zvukového studia zadání na výrobu zvuku potřebného k audiovizuálnímu dílu, tedy videu dlouhému 20 minut, požadované technické parametry pro využití výsledného videa jak v online streamovacích službách (např. YouTube), tak v kině s plném využitím prostorového ozvučení. Při představě hrubého materiálu ve 20-ti stopách pro následný mix popište postup a jednotlivé kontrolní kroky i myšlenkové pochody nepostradatelné pro volbu činností při samotném mixu a postprodukci (6x mluvené slovo, 4x zvuky ruchů, 4x hudební podkres, 8x pomocná stopa pro prostorové a dozvukové efekty). Vyjmenujte nepostradatelné náležitosti a nástroje pro jednotlivé stopy, jejich význam a jejich základní funkce a ovládací prvky.

 

Design zvukového díla

1. Definujte a vysvětlete, jaký je rozdíl mezi masteringem a mixingem projektu.

2. Popište proces vyčištění zvukového projektu.

3. Definujte nastavení master fader na mixovací úroveň.

4. Specifikujte rozdíly v mixování zvuku/hudby pro reproduktory a pro sluchátka.

5. Popište měření intenzity zvuku, špiček, RMS, VU metr.

6. Specifika masteringu pro odlišná výstupní média (vinyl, CD, streamovací služby apod.).

 

Zvukový design multimediálního díla

1. Uveďte definici multimédií a vysvětlete jejich principy.

2. Definujte motion design a vyjmenujte základní kategorie motion designu.

3. Objasněte fenomén vizuální hudby jako předchůdce motion designu (uveďte definici, klíčové autory a základní díla).

4. Vyjmenujte fáze , resp. složky motion designu. Uveďte jejich seznam a popis jednotlivých fází (koncept, scénář, storyboard, animatik, grafický návrh/ilustrace, animace, zvukový design).

5. Uveďte definici a složky zvukového designu. Vysvětlete, jaká je úloha zvukového designu v motion designu.

6. Přibližte metody získávání zvukových efektů (foley, ambientní zvuky, design zvukových efektů, layering, syntetické zvuky, samplování...). Příklady hudebních bank, webových stránek pro získávání zvukových efektů, softwaru pro zvukový design.

 

Zvukový design pro live performance

1. Vysvětlete, co znamená PA a s jakými systémy se v live zvuku můžete setkat, objasněte řízení PA.

2. Mixážní konzole pro live použití, struktura, digitální standardy propojení, interní a externí efekty.

3. Přibližte principy odposlechového monitoringu na scéně, kde a jak se dělí signál na FOH / monitorový. Specifická nastavení monitorového pultu.

4. Uveďte, v čem spočívají specifika snímání zvuku pro live produkci.

5. Jmenujte zvukové profese a jejich odpovědnosti při live produkcích.

6. Vysvětlete, čím se liší zvuk na festivalu, na samostatném koncertě, na divadelní scéně či v site specific projektu, popište jeho estetiku a dramaturgii.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info