Státní závěrečná zkouška bakalářská

 

Státní závěrečná zkouška má na oboru Teorie a provozovací praxe staré hudby tři části:

 

1. Absolventský koncert

 

Absolventský koncert se jakou součást Státní závěrečné zkoušky započítává do celkové známky SZZ. Studenti mají možnost absolvovat koncertem v průběhu posledního semestru studia (tj. semestru, ve kterém je SZZ). Všechna absolventská vystoupení se musí uskutečnit v prostorách školy (učebna N21). Známku zadává lektor hlavního oboru. Absolventská vystoupení musí být v minimální délce 20 minut.

 

2. Bakalářská diplomové práce

Formální požadavky na bakalářské diplomové práce specifikují Pravidla psaní písemných prací a citační a bibliografické normy Ústavu hudební vědy FF MU.

Pro informace k vypisování témat prací v aplikaci Rozpisy témat v IS a k samotnému odevzdání DP viz Pokyny k uzavírání studia a odevzdávání závěrečných prací.

 

3. Ústní zkouška

Příprava na ústní zkoušku je vždy 30 minut. Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro obor Teorie a provozovací praxe staré hudby:

 

3. 1. Provozovací praxe staré hudby

 1.  Předmět a vývoj oboru provozovací praxe staré hudby, základní disciplíny (heuristika, organologie, historiografie, teorie apod.), základní literatura.
 2.  Představení základních oborových traktátů (Philomathes, Blahoslav, Praetorius, Janovka, Mattheson, Quantz, C.Ph.E.Bach, L. Mozart).
 3.  Základní tematické katalogy (J. S. Bach, Händel, Vivaldi, C. Ph. E. Bach).
 4.  Dobové chápaní tempa a rytmu podle J. J. Quantze a L. Mozarta.
 5.  Vztah hudby a slova, hudební symbolika, hudebně rétorické figury.
 6.  Dějiny a literatura hlavního oboru (nástroje/zpěvu - podle zaměření studenta).
 7.  Problematika ladění (pythagorejské a středotónové ladění - charakteristiky).
 8.  Organologie: historické nástroje (základní prameny, problematika ikonografie).
 9.  Teorie hudebního zápisu (přestavení disciplíny).
 10.   Edice staré hudby (nejdůležitější české i zahraniční ediční řady, ediční zásady, rozdíly mezi kritickou a praktickou edicí).
 11.  Kontrapunkt, jeho základní techniky a prameny.
 12.  Generálbas, jeho základní techniky a prameny. 
 13.  Lexikografická literatura v 18. století (představení jednotlivých slovníků).

  

3. 2.Dějiny hudby

 1.  Trubadúři, truvéři, minnesang (náměty, formy, představitelé).
 2.  Vznik a vývoj vícehlasu v Evropě ve 12. – 14. století.
 3.  Nizozemská polyfonie 15. a 16. století.
 4.  Vznik doprovázené monodie, opery a oratoria (do konce 17. století)
 5.  Opera, oratorium a kantáta v 18. století.
 6.  Instrumentální formy v 17. a 18. století.
 7.  Hudební vývoj v českých zemích v 16. a 17. století.
 8.  Hudební vývoj v českých zemích v 18. století (typy provozu, lokality, mecenášské a skladatelské osobnosti).
 9.  Šlechtické hudební soubory v českých zemích v 16.- 18. století.
 10.  Přehled stylových tendencí v hudbě 18. století: galantní styl, empfindsamer Stil, Sturm und Drang, vídeňský klasicismus.
 11.  Národní školy v baroku (Francie, Itálie, Německo).
 12.  Hudba vrcholného klasicismu  - hudební formy, osobnosti (1780-1815).
 13.  Skladatelé narození v českých zemích působící mimo země Koruny české.
 14.  Chrámová hudba (s hlavním důrazem na zhudebnění mešního ordinaria a na duchovní píseň).
Základní studijní literatura

BOHADLO, Stanislav ed.: Materiály ke studiu dějin hudby, estetiky a sociologie III ., Hradec Králové 1988.

BUKOFZER, Manfred: Hudba v období baroka. Bratislava, Opus, 1986.

BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia. Bratislava 1962.

ČERNUŠÁK, Gracian: Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.

DANUSER, Hermann (Hg.): Musikalische Interpretation . Neues Handbuch der Musikwissenschaft, Band 11, Laaber 1992

DOLMETSCH, Arnold: The Interpretation of the Music of the XVIIth and XVIIIth Centuries Revealed by Contemporary Evidence (London, 1915, 2/1946/ R ) Česky: Interpretace hudby 17. a 18. století . Praha 1958

DONINGTON, Robert: The Interpretation of Early Music (London, 1963, 4/1989)

DYKAST, Roman: Hudba věku melancholie , Praha 2005

FUKAČ, Jiří – POLEDŇÁK, Ivan: Hudba a její pojmoslovný systém. Praha 1981.

FUKAČ, Jiří: Hudební analýza a stará hudba. In: Zpravodaj společnosti pro starou hudbu 1986/2.

FUKAČ, Jiří: Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína . Brno 2001.

FUKAČ, Jiří – POLEDŇÁK, Ivan: Úvod do studia hudební vědy, Olomouc 22001.

GODÁR, Vladimíra kol.: Antológia – Renesancia a barok, in: Slovenská hudba 3-4, ročník XX, Bratislava 1994

HRADECKÝ, Emil: Úvod do studia tonální harmonie, Praha 1960.

KAČIC, Ladislav: Dejiny hudby III. - Baroko, Bratislava 2009.

KAZÁROVÁ, Helena: Barokní taneční formy , Praha 2005

KOFROŇ, Jaroslav: Učebnice harmonie, Praha 1981.

KOUBA, Jan: ABC hudebních slohů: od raného středověku k W.A. Mozartovi. Praha, Supraphon, 1988.

KRONES, Hartmut - SCHOLLUM, Robert: Vokale und allgemeine Aufführungspraxis (Vienna, 1983)

KURFÜRST, Pavel: Hudební nástroje , Praha 2002.

LÉBL, Vladimír - POLEDŇÁK, Ivan: Teorie a dějiny interpretace . In: Hudební věda. Díl 2. Praha 1988.

LÉBL, Vladimír a kolektiv. Hudba v českých dějinách. Praha: Supraphon, 1989.

MICHELS, Ulrich: Encyklopedický atlas hudby. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2000.

PEČMAN, Rudolf: Sloh a hudba 1600 – 1900 , skriptum, FF MU, Brno 1996.

RIEMANN, Hugo: Geschichte der Musiktheorie. Berlin 1898.

RYBARIČ, Richard: Vývoj európskeho notopisu, Bratislava 1982

SADIE, Stanley: The Idea of Authenticity, in: Companion to Baroque Music, London 1990, s.435

SCHÜLLEROVÁ, Silvie: Afektová teorie a hudebně rétorické figury, disertační práce, PdF MU, Brno 2007

ŠÍN, Otakar: Nauka o kontrapunktu, imitaci a fuze. Praha 1945.

ŠTĚDROŇ, Miloš: Základy polymelodiky , Brno 1992.

ŠTĚDROŇ, Miloš: Základy mikrotektoniky, Brno 1991.

VELA, Maria Caraci a kolektiv: Kritika hudebního textu , Praha 2001

VOLEK, Tomislav - JAREŠ, Stanislav: Dějiny české hudby v obrazech. Od nejstarších památek do vybudování Národního divadla ,Praha 1977.

ZENKL, Luděk: ABC hudební nauky, Praha 1991.

ZOLTAY, Dénes: Dejiny hudobnej estetiky. Étos a afekt . Bratislava 1983.

Doplňující literatura

APEL, Willi: Die Notation der polyphonen Musik 900 – 1600 , Leipzig 1962

BEK, Mikuláš: Vybrané problémy hudební sociologie , Olomouc 1993.

BROWN, H.M. - SADIE, S.: Performance practice – music before 1600 . The New Grove Handbooks in Music, London 1989.

BROWN, H.M. - SADIE, S.: Performance practice – music after 1600 . The New Grove Handbooks in Music, London 1989.

CELLETTI, Rodolfo: Historie belcanta , Praha - Litomyšl 2000

DE LA MOTTE, Diether: Musikalische Analyse. Kassel 1968 [61990, další reedice].

DESCARTES, René: Vášně duše, Praha 2002.

DUNSBY, Jonathan - Whittall, Arnold: Musical Analysis in Theory and Practice. London 1988.

EGGEBRECHT, Hans Heinrich: Musik im Abendland. Prozesse und Stationen vom Mittelalter bis zur Gegenwart , München 1991.

HELFERT, Vladimír: Hudební barok na českých zámcích. Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku. Praha 1916

HELFERT, Vladimír: Hudba na jaroměřickém zámku. František Míča . Praha 1924

HEROLD Vilém - PÁNEK Jaroslav (eds.): Baroko v Itálii, baroko v Čechách: Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem, Praha 2003

JACKOVÁ, Magdalena: Franciscus Lang a jezuitské divadlo. In: Disk. Časopis pro studium dramatického umění, roč. 5, č. 18, 2006, s. 95-98.

JANEČEK, Karel: Tektonika. Nauka o stavbě skladeb. Praha 1968.

JEPESSEN, Knud: Kontrapunkt, Leipzig 1971

JIRÁNEK, Jaroslav: Úvod do historie hudební analýzy a teorie sémantické hudební analýzy. Praha 1991 (skriptum AMU).

KOHOUTEK, Ctirad: Hudební styly z hlediska skladatele , Praha 1976.

Kolektiv autorů: Hudební věda I – III, Praha 1988.

KURFÜRST, Pavel: Základy hudební akustiky , skriptum, Brno 2000.

KURFÜRST, Pavel: Základy organologické ikonologie , skriptum, Brno 2001.

LIPPMAN, Edward: A history of western musical aesthetics . Lincoln 1992.

MARCELLO, Benedetto: Divadlo podle módy, Praha 1970.

MUFFAT, Georg: První poznámky o hraní francouzských baletů podle metody zesnulého pana de Lully. Přel. V. Bělský. Brno 1992

PEČMAN, Rudolf: Georg Friedrich Händel , Praha 1985.

SCHERING, Arnold: Aufführungspraxis alter Musik , Leipzig 1931

SCRUTON, Roger: The Aesthetics of Music , Oxford 1997.

SEHNAL, Jiří - VYSLOUŽIL, Jiří: Dějiny hudby na Moravě (Vlastivěda moravská, Země a lid, nová řada, svazek 12), Brno 2001.

ŠTĚDROŇ, Miloš: Monteverdi , Praha 1985.

TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha-Litomyšl: Paseka, 2001.Helfert, Vladimír: Jiří Benda. Příspěvek k problému české hudební emigrace , 2 sv., Brno 1929, 1934.

VIČAR, Jan – DYKAST, Roman: Hudební estetika , Praha 2001

VOLEK, Jaroslav: Kapitoly z dějin estetiky. 1, Od antiky k počátku 20. stol. Praha1985.

ZENKL, Luděk: ABC hudebních forem. Praha 1984.

Lexikografická díla

BLUME, Friedrich; FINSCHER, Ludwig (ed.). Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel-Stuttgart: Bärenreiter-Metzler, 1994-2004.

FUKAČ, Jiří – VYSLOUŽIL, Jiří – MACEK, Petr (ed.): Slovník české hudební kultury. Praha, Editio Supraphon, 1997.

ROCHE, Jerome a Elizabeth: Dictionary of Early Music , New York 1981

SADIE, Julie Anne a kol.: Companion to Baroque Music , London, 1990

TYRELL, John; SADIE, Stanley (ed.): The new Grove Dictionary of Music and Musicians. New York: Grove, 2002.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info