Státní závěrečná zkouška bakalářská

Bakalářská zkouška pro jednooborové studium a hlavní studijní plán

Obecná charakteristika:

Státní závěrečná bakalářská/oborová zkouška ukončuje tříleté bakalářské studium teorie interaktivních médií. Při zkoušce má student prokázat ucelené znalosti a orientaci v oboru umění nových médií, v rozsahu definovaném tematickými okruhy SZZ, které zahrnují historii umění nových médií ve světovém a českém kontextu, základy teorie umění nových médií a hlavní myšlenkové trendy a fenomény tzv. kyberkultury.

 

Podmínky opravňující studenta přistoupit k SZZ:

 • Splnění celofakultních požadavků (TV, filozofie, cizí jazyk), úspěšné absolvování povinných oborových kurzů a získání požadovaného počtu kreditů (jednooborové studium Bc.180 kreditů/dvouoborové studium Bc. 98/85 kreditů).

  Uzavření studia + přihlášení na zkušební termín SZZ v IS MU, viz aktuální informace na ústavním webu.

 • Podmínkou přístupu k obhajobě bakalářské diplomové práce je její předchozí zveřejnění v IS MU, viz "závazné termíny studia" TIM na stránkách ústavu a čl. 38 odst. 2 studijního řádu MU http://www.rect.muni.cz/statut/studrad_new.htm

 

Státní bakalářská/oborová zkouška je ústní komisionální zkouška, sestávající ze dvou odděleně klasifikovaných částí:

 1. Obhajoba bakalářské diplomové práce v rozsahu nejméně 70.000 znaků (povinnou součástí předkládané práce je resumé v češtině a jednom světovém jazyku).

 2. Zkouška z oborových předmětů:
  1. Archeologie umění interaktivních médií
  2. Historie kyberkultury
  3. Teorie umění interaktivních médií

Archeologie umění interaktivních médií

Předchůdci mediálního umění.

   Média nahrazují umění - W.Benjamin, B.Brecht, L. Fontana (fotografie, rozhlas, film). Umění reaguje na média: umělecké avantgardy (tvorba a manifesty reflektující vývoj médií a ´strojovou estetiku´). M. Duchamp.


Konflikt a spolupráce avantgardy a masmédií v 60. a 70. letech 20. století. Televize - médium bez umění. Počátky mediálního umění.

   T. Adorno, M. McLuhan – o televizi. Tři strategie mediálního umění a jejich reprezentanti: Nam June Paik, Wolf Vostell, Chris Burden.


Pionýři elektronického umění: video art a umění video instalace

   Forma a smysl videa, zpětná vazba, uzavřený okruh. Video jako zrcadlo a nástroj kontroly. Film vs. syntetický obraz. 
   Nam June Paik a Shuya Abe, Vasulkas, The Kitchen a další.


Audio art (hudba - sound art – audio art) a intermedia

   1.fáze (19.stol.) – dadaisté a futuristé, 2.fáze: polovina 20. století: intermedia a sound art, 3. fáze: audio art (jako sub-disciplína sound artu). Zvukové instalace a ambientní hudba. Virtualizace hudby.


Realita/Medialita: hybridní procesy mezi uměním a životem – procesuální mediální umění a performance art

   Performance art, happening, event. Expanded cinema. Tělo, tělesnost a nová média. Feminismus a video. 
   E.A.T. (Experiments in Art and Technology), Laurie Anderson, Carolee Schneemann, Pipilotti Rist, Orlan, Stelarc.


Technologické konstrukce časoprostoru: aspekty percepce – od video artu k virtuální realitě

   Abstraktní a experimentální film (20.léta 20.stol.). Experimentální, strukturální film (70.léta 20.stol.). 80.léta 20. stol.– zájem o narativní formy a subjektivní výraz. Fyziologické efekty a extenze (Granular Synthesis), prostory percepce (Jeffrey Shaw).


Virtuální vyprávění: od krize vyprávění příběhů k novému vyprávění jako mentální schopnosti. „Virtuální renesance“ vyprávění (konec 20. stol.)

   Může jednoduchý příběh reprezentovat složitost naší reality? vs. simultaneita, detail, „perspektivizace“, proud myšlenek. Narativní princip sítě - hypertextové vyprávění. Kybernetika jako narativní princip. Od kinoautomatu ke kolektivnímu autorství. Generovaná realita.


Imerze a interakce: od kruhových fresek k interaktivním obrazovým prostorům.Digitální umění.

   Umění a obrazové světy. Panorama - imerze jako koncept. Iluze vs. distance. Virtuální umění: telematické, genetické a imersivně-interaktivní umění. CAVE vs. HMD. 
   Jeffrey Shaw, Roy Ascott, Myron Krueger, Charlotte Davies, Knowbotic Research, Eduardo Kac, Ken Goldberg, Thomas Ray, Christa Sommerer, Laurent Mignonneau, Karl Sims. A-Volve.


Sociální technologie: dekonstrukce, subverze a utopie demokratické komunikace. „Post-utopické“ (vs. utopické) strategie mediálního umění.

   Politizace umění od 70. let: Situacionisté (Guy Debord), William Burroughs a Brion Gysin, Fluxus (viz W.Vostell, Nam June Paik). 
   70. léta: Dekonstrukce masmédia televize: Dan Graham, Dara Birnbaum, Klaus vom Bruch, Marcel Odenbach. Subverzivní strategie (Paul Garrin, Brian Springer). Vlastní produkce (Rabotnik TV, TVTV, Kanal X). 
   90.léta: Sociálněutopické představy spojené s internetem a digitálními médii. 
   Net aktivismus. 
   Kyber-feminismus: Donna Haraway, Sadie Plant, Guerilla Girls, VNS Matrix.


Interaktivita, participace, networking – umění a telekomunikace.

   60.léta: „Otevřené dílo“ v happeningu a Fluxu (John Cage, Allan Kaprow, Nam June Paik). 70.léta: Interaktivní instalace a performance (Dan Graham, Peter Campus, Peter Weibel, Bruce Nauman). 
   80.-90.léta: Interaktivní média: zaměření na interakci uživatel – počítač: interakce s video-příběhem, interakce mezi tělem a datovým prostředím. 
   „The world first collaborative sentence“ (Douglas Davis, 1994). 
   Mail art, e-mail art (ARTEX).


Kybernetické skulptury -inscenování technologie – robotické umění.

   Inscenovaná technologie: automaty, androidy, roboty. 
   Počátky robotického umění - 60. léta: Tři základní strategie: ovládání na dálku (Nam June Paik a Shuya Abe- Robot K-456 (1964)); kybernetické entity (Tom Shannon - Squat (1966)) a autonomní chování (Edward Ihnatowicz - The Senster (1969-1970)). 
   Robotické umění dnes: Margo Apostolos, SRL, Louis-Philippe Demers a Bill Vorn.

 

1.1) Umění nových médií v bývalém Československu a v České republice po roce 1989

 

Předchůdci mediálního umění v ČR

   Zdeněk Pešánek, Zdeněk Sýkora, Alexander Hackenschmied (Hamid).


Od Theatergraphu k Laterně magice. Kinoautomat

   Miroslav Kouřil, Emil František Burian. Alfréd Radok, Emil Radok a Josef Svoboda. Radúz Činčera.


Video a experimentální film v bývalém Československu.

Čeští mediální umělci na mezinárodní scéně

   Woody Vasulka, Michael Bielický, Frank Malina.


Media art v ČR dnes.

   Školství, umělci. 
   Silver, PetraVargová, FedericoDíaz, Tomáš Dvořák, Anetta Mona Chisa, Markéta Baňková…

Historie kyberkultury

Kybernetický obrat

   (Kybernetické pojetí informace, dopad kybernetiky a jejího jazyka na společenské vědy, posthumanismus)


Co je to kyberkultura? Vymezení a periodizace.

   (40.-90.léta 20.stol. Od zrodu výpočetních technologií a kontextu zrodu jejich raného vývoje po kyberpunk, kriminalizaci hackerského hnutí.)


Koncepty kyberkultury.

   (Utopické koncepty k.; informační koncepty k.; antropologické koncepty k.; epistemologické koncepty k.)


Co jsou to tzv. nová média?

   Definice. Fenomén „novosti“. Stará vs. nová/digitální/interaktivní média.


Sociální a politické využívání nových médií a nové komunikace. World Wide Web jako médium svobody.

   Subkultury kyberprostoru, kontrakultura a fenomén hackers. (Počáteční fáze kyberkultury.)


Identita on line, počítačové hry a prožitkové vyprávění.

Kyborg - rod, identita, tělo a „decentralizovaný subjekt“.

Festivaly a instituce zaměřené na media-art u nás a v zahraničí.

Teorie umění interaktivních médií

Elektronické umění, kybernetické umění, mediální umění, digitální umění.

   (materiál, kontext)


Intermedia a multimedia, happening, event, akce

   (aspekty mediálního umění jako procesuálního umění)


Vývoj a definice konceptu interaktivity:

   (člověk-médium-člověk, člověk-stroj, „Jaká interakce?“ L. Manovich)


Vývoj a definice konceptu hypertextu.

Vývoj a definice konceptu „kybernetického prostoru“

   (Metafora prostoru a počítačová síť.)


Vývoj a definice konceptu virtuální reality

   (virtuální realita vs. rozšířená (augmented) realita, telepresence)


Analogový vs. digitální

   (ideologie a technické fakty)


Vizuální kultura a nová estetika digitálních médií

Remediace

   (podle McLuhana, Listera, Boltera a Grusina)


Autopoiesis, emergence

   (umělá inteligence, umělý život).

 

Myšlení o nových médiích

T. Adorno
J. Baudrillard
W. Benjamin
G. Deleuze, F. Guattari
V. Flusser
M. Foucault
J.-F. Lyotard
L. Manovich
M. McLuhan
P. Virilio

Seznam literatury

(Seznam literatury je orientační, nikoliv vyčerpávající.)

ADORNO, TH.W. Prolog k televizi. In Divadlo, 1965/2, s. 30-33.

BAUDRILLARD, J.F. Dokonalý zločin. Olomouc: Periplum, 2001.

BENJAMIN, W. Iluminácie. Bratislava: Kaligram, 1999.

BELL, D. An Introduction to Cybercultures. Londýn-New York: Routledge, 2001.

BELL, D. – KENNEDY, B.M. The Cybercultures Reader. Londýn, New York: Routledge, 2000.

BOLTER, J.D. – GRUSIN, R. Remediation, Understanding Media. Cambridge, Massachusetts – Londýn, Anglie: MIT Press, 2000.

BURNHAM, J. Beyond Modern Sculpture. New York: Braziller, 1968.

DANIELS, D. - FRIELING, R. Medien Kunst Netz/Medienkunst im Überblick; Media Art Net/Survay of Media Art. Vídeň - New York: Springer,2004.
http://mediaartnet.org

DANIELS, D. - FRIELING, R. Medien Kunst Aktion. Die 60er und 70er Jahre in Deutschland. Mwedia Art Action. The 1960s and 1970s in Germany. Vídeň - New York: Springer,1997.

DELEUZE, G. – GUATTARI, F. A thousand plateaus : capitalism and schizophrenia. Londýn: Continuum, 1988.

DELEUZE, G. – GUATTARI, F. Anti-Oedipus: capitalism and schizophrenia. Londýn: Athlone, 1984.

DUNN, D. – VASULKA, W. – VASULKA, S. (ed.) EIGENWELT DER APPARATE – WELT, Pioneers of Electronic Art. Linz: Ars Electronica, 1992.

FEATHERSTONE, M. – BURROWS, R. (ed.) Cyberspace/Cyberbodies/Cyberpunk. Cultures of technological Embodiment. Londýn – Thousand Oaks – New Delhi: SAGE Publications, 1995.

FLUSSER, V. Komunikológia. Bratislava: Mediálny inštitút, 2002.

FLUSSER, V. Do universa technických obrazů. Praha: OSVU, 2001.

FOUCAULT, M. Slová a veci : archeológia humanitných vied. Bratislava: Kalligram, 2004.

FOUCAULT, M Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000.

FREYERMUTH, G.S. Cyberland. Brno: Jota, 1997.

GOLDBER, R.L. Performance Art From Futurism to the Present. Londýn/New York: Thames & Hudson, 1979.

GRAU, O. Virtual Art, From Illusion To Immersion. Cambridge, Massachusetts – Londýn, Anglie: MIT Press, 2003.

HANSEN, M.,B.,N. New Philosophy for New Media. Cambridge/Massachusetts -Londýn/Anglie: MIT Press, 2004.

HAUER, T. S/krze postmoderní teorie. Praha: Karolinum, 2002.

HAYLES, N.K. How We Became Posthuman. Irtual Bodies in Cybernetics, literature, and Informatics. Chicago-Londýn: The University of Chicago Press, 1999.

Lanterna Magika. Nouvelles technologies dans l’art tcheque du XXe siecle. New Technologies in Czech Art of the 20th Century. Praha: Kant, 2002.

Laterna magika – sborník statí. Praha: Filmový ústav, 1968.

LISTER, M. – DOVEY, J. – GIDDINGS, S. – GRANT, I. – KELLY, K. New Media: A Critical Introduction. Londýn a New York: Routledge, 2003.

LÉVY, P. Kyberkultura. Praha: Karolinum, 2000.

LUNENFELD, P. (ed.) The Digital Dialectic, New Essays on New Media. Cambridge, Massachusetts – Londýn, Anglie: MIT Press,1995.

LUNENFELD, P. Snap to Grid, A User´s Guide to digital Arts, Media, and Cultures. Cambridge, Massachusetts – Londýn, Anglie: MIT Press, 2001.

LYOTARD, J.F. O postmodernismu: postmoderno vysvětlované dětem: postmoderní situace. Praha: Filosofia, 1993.

MANOVICH, L. Language of New Media. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2001.

McLUHAN, M. Jak rozumět médií: extenze člověka. Praha: Odeon, 1991.

McLUHAN, M: Člověk, Média a elektronická kultura. Brno: Jota, 2000.

MURRAY, J., H. Hamlet on the Holodeck, The Future of Narrative in Cyberspace. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1997.

MORINEAU, C. – HAVRÁNEK, V.(ed.) Lanterna Magika, Nouvelles technologies dans l´art tcheque du XXe siecle/ New Technologies in Czech Art of the 20th Century. Paříž: Espace EDF Electra, 2002.

PEŠÁNEK, Z. Kinetismus : (kinetika ve výtvarnictví-barevná hudba). Praha, 1941.

RUSH, M. New Media in Late 20th–Century Art. Londýn-New York: Thames&Hudson, 1999.

RUSNÁKOVÁ, K. V toku pohyblivých obrazů. Antológia textov o elektronickom a digitálnom umení v kontexte vizuálnej kultúry. Bratislava: Afad Perss, 2005.

SEI, K. Konečná krajina. Praha: One Woman Přes, 2004.

TOFFLER, A. – TOFFLEROVÁ, H. Nová civilizace: Třetí vlna a její důsledky. Praha: Dokořán, 2001.

VIRILIO, P. Informatická bomba. Červený kostelec: Pavel Mervart, 2004.

VIRILIO, P. Stroj videnia. Bratislava: Camera lucida, 2002.

WARDRIP-FRUIN, N. – MONTFRORT, N.(ed.). The New Media Reader. Cambridge, Massachusetts – Londýn, Anglie: MIT Press. 2003.

Bakalářská zkouška pro vedlejší studijní plán

 1. Co jsou nová média - definice a charakteristiky (L. Manovich, M. Lister, T. Feldman), stará vs. nová/digitální/interaktivní média. 

 2. Kybernetika a vznik kyberkultury - N. Wiener a jeho kulturní vliv.

 3. Hypertext a kybertext - historie a teorie (V. Bush, T. Nelson, E. Aarseth). 

 4. Teorie remediace - M. McLuhan, J. D. Bolter a R. Grusin.

 5. Předchůdci mediálního umění - W. Benjamin, B. Brecht, L. Fontana, M. Duchamp. Umění reaguje na média: umělecké avantgardy (tvorba a manifesty reflektující vývoj médií a “strojovou estetiku”). 

 6. Čeští předchůdci mediálního umění - Zdeněk Pešánek, Zdeněk Sýkora, Alexander Hackenschmied (Hamid).

 7. Průkopníci českých multimédií - Theatergraph, Laterna magika, Kinoautomat (Miroslav Kouřil, Emil František Burian. Alfréd Radok, Emil Radok a Josef Svoboda, Radúz Činčera).

 8. Kritika masmédií v 60. a 70. letech 20. stoletíT. Adorno, M. McLuhan, Nam June Paik, Wolf Vostell, Chris Burden.

 9. Pionýři elektronického umění: video art a umění video instalace - Nam June Paik a Shuya Abe, Vasulkas, The Kitchen a další.

 10. Čeští mediální umělci na mezinárodní scéněWoody Vasulka, Michael Bielický, Frank Malina.

 11. Vývoj zvukového umění (hudba, audio art, sound art, radio art) a intermedia ve 20. stol. - italští futuristé, Edgard Varése, John Cage, Fluxus, ambientní hudba.

 12. Poetika otevřeného uměleckého díla (U. Eco) - teorie a praxe.

 13. Happening, performance, event - kategorizace akčního umění.

 14. Inscenovaná technologie - automaty, androidy, robotické umění.

 15.  Současné české mediální umění - umělci, instituce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info