Magisterská zkouška

Státní závěrečná zkouška z učitelství estetické výchovy pro střední školy sestává z obhajoby magisterské diplomové práce a z prezentace praktického metodického úkolu z estetické výchovy, který je zadán týden před zkouškou. Diplomant musí osvědčit spolehlivou praktickou orientaci v oblasti učitelství estetické výchovy pro střední školy a prokázat schopnost samostatného tvůrčího uvažování v oblasti didaktiky předmětu.

Zadaný praktický úkol je třeba samostatně prezentovat ve formě desetiminutového konferenčního příspěvku, v němž diplomant řeší konkrétní situaci ve světle poznatků z estetické výchovy a jejích koncepcí, obecné pedagogiky, alternativní pedagogiky, psychologie, obecné estetiky, filozofie a dílčích jednotlivých uměnověd. Prezentace musí být během daných deseti minut komplexní, nelze pouze nesouvisle hovořit k věci. Delší prezentace nebude umožněna. Prezentovat lze spatra nebo z připravených poznámek (desetiminutová prezentace odpovídá zhruba třem normostranám textu). Po prezentaci následuje prostor pro dotazy zkušební komise a diskurs.

 

Prezentace by měla zohledňovat kupříkladu tyto aspekty a reálie (dle situace, nikoliv nutně všechny):

 • historie pojetí estetické výchovy
 • cíle, obsah, metody, hodnocení a další didaktické aspekty výuky EV
 • tvorba školních vzdělávacích programů předmětu EV
 • možnosti zavádění a vedení zájmových školních, případně mimoškolních aktivit
 • současná praxe v ČR a ve světě
 • přínos i rizika rozličných aspektů mediální komunikace a populární kultury
 • využití potenciálu zadaného sídla, konkrétně např. existující institucionální báze v oblasti umění a komunikace
 • možná osvěta a interakce s rodiči, širokou veřejností v místě, případně v rámci komunit v internetových sociálních sítích
 • možná spolupráce institucí v místě i jinde
 • současná legislativa, vyhlášky a strategické materiály státní správy a samosprávy

Orientační minutáž zkoušky:

 • obhajoba diplomové práce - 5 minut
 • samostatná prezentace - 10 minut
 • doplňující dotazy, rozprava, hodnocení - 5 minut

Celkem: 20 minut

 

Zadání úkolu spočívá v navození zcela konkrétní pedagogické situace. V daných podmínkách musí diplomant vytvořit ucelenou koncepci výuky estetické výchovy od jednotlivostí (např. náplně jednotlivých hodin) až po komplexní její aspekty a možné přesahy (např. osvětová činnost směrem k veřejnosti apod.), vše s důrazem na maximální konkrétnost zvolených postupů (přestože reálie zadání mohou být více či méně fiktivní). Zkušební komisi lze také jako součást prezentace předložit vytištěné hlavní body koncepce a soupis důležitých tezí, obojí ve stručné, logicky strukturované a přehledné podobě. Elektronická prezentace není možná.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info