Z historie

Provozovací praxe staré hudby byla již v roce 1991 natolik aktuální, že byla kvůli jejímu studiu při Ústavu hudební vědy FF MU založena Akademie staré hudby a zřízen speciálně zaměřený studijní obor. Tento typ studia spojuje hlediska hudebně praktická s hledisky muzikologickými, a jako takový je jedním z mála svého druhu v celoevropském měřítku.

Realizací tohoto typu studia vychází Akademie staré hudby vstříc zájmu hudebních pedagogů, vydavatelů, teoretiků a zejména praktických hudebníků zaměřujících se na oblast historického hudebního repertoáru. Skladba studijního plánu vychází z profilu absolventa, kterým má být erudovaný hudebník, jenž je schopen samostatně a úspěšně řešit problémy provozovací praxe staré hudby, a to od výběru repertoáru a přípravy notového materiálu až po jeho nastudování a koncertní provedení. Jako takový, na bázi suverénního zvládnutí techniky hry a zpěvu, je schopen aktivně reagovat na požadavky koncertní, badatelské a ediční praxe.

Studium

Studijní obor Teorie a provozovací praxe staré hudby je realizován formou šestisemestrálního jednooborového studia, které je zakončeno státní závěrečnou bakalářskou zkouškou (předpokladem je absolventský koncert a odevzdání bakalářské diplomové práce). Forma studia je kombinovaná (dálkové studium). Kombinovaná forma studia probíhá čtyřikrát za semestr: hromadná teoretická výuka (pátky) a hromadná praktická výuka - ansámblové workshopy (navazující soboty), individuální praktická výuka zpravidla pětkrát za semestr podle individuálního termínovníku (dle možností lektorů nástrojové hry a zpěvu).

Vedle lekcí zpěvu a hry na nástroj zabírá studium širokou škálu aspektů a je věnováno jak obecné problematice (např. všeobecné dějiny hudby 16.-18.století, dějiny hudební teorie, úvod do provozovací praxe staré hudby), tak také speciálním oblastem provozovací praxe (problematika hudebního zápisu, tempa, hudební ornamentika, hudebně rétorické figury, historická ladění a pod.). Výrazný prostor je věnován ansámblové hře a specializovaným seminářům. Po ukončení studia získá absolvent titul bakaláře v oboru teorie a provozovací praxe staré hudby.

Podobory a vyučující viz zde.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info