Základní informace o studijním programu Učitelství estetické výchovy pro střední školy

 

AKTUÁLNĚ: DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA FF MUNI

 

  • KDY SE PŘIHLÁSIT

Vzhledem k probíhajícímu procesu schvalování akreditace programu bude přijímací řízení otevřeno až ve druhé polovině února 2021 a poběží do konce dubna 2021.

 

  • CO SE NAUČÍTE

Obor je zaměřen na předměty z oblasti pedagogiky, psychologie, estetiky a dalších věd o umění. Výuka je zajištěna předními odborníky z odpovídajících ústavů a kateder FF MU i specialisty z praxe, často jde o průkopníky nejnovějších didaktických metod a trendů. Moderní pojetí oboru spočívá v obohacení a rozšíření přežitého neefektivního modelu, kdy estetická výchova = výtvarná výchova a/nebo hudební výchova. Tento model by na mnoha středních školách bylo lze oprávněně nazvat prostým „kreslení“ a „zpěv“, přičemž se zcela vytrácí výchova žáků jako aktivních konzumentů kultury a umění. Reálný dopad tohoto stavu je zřejmý z aktuálního marginálního postavení kultury ve veřejném diskursu a státní správě. Koncepce estetické výchovy oboru zahrnuje jak seznámení s jednotlivými kapitolami kultury a umění, tak i jejich aktivní „konzumaci“ a kritický diskurs o nich, to vše s výraznými přesahy především do sociologie, filozofie, v menší míře také psychologie. Celkovým širokým pojetím je estetická výchova koncipována jako rovnocenný kulturní protipól občanské výchovy. Obor lze označit za průkopnický a cílem by mělo být definitivní zahrnutí estetické výchovy do rámcových vzdělávacích programů pro střední školy, čímž by se výrazně zvýšila kulturní gramotnost důležitého segmentu populace.

Součástí studia oboru jsou také poznatky z obecné pedagogiky a psychologie a také obsáhlá pedagogická praxe.

 

  • UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent navazujícího magisterského oboru Učitelství estetické výchovy pro střední školy bude způsobilý ke zvládnutí a tvůrčímu rozvíjení požadavků kladených současnou pedagogikou v oblasti estetické výchovy, kultury a umění. Bude způsobilý k vyučování předmětů v této oblasti a bude schopen podílet se na tvorbě a rozvoji školních vzdělávacích programů, případně dalších koncepčních dokumentů školy. V obecné rovině prokáže znalost rozličných aspektů fenoménu umění, kultury a jejich teoretické reflexe, předpokládá se také schopnost individuálního výzkumu a publikační praxe v oblastech estetické výchovy, věd o umění i školské pedagogiky. Vhodným uplatněním absolventa oboru budou školy, jejichž záměrem je reforma a růst kvality výuky v dané oblasti. Detailní znalost současné kulturní a vzdělávací praxe, jakož i manažerských a institucionálních aspektů vzdělávání, umožní absolventům odvádět záhy po absolutoriu kvalitní práci ve vedoucích funkcích, plně v souladu se současnými požadavky MŠMT. Absolvent programu získává odbornou kvalifikaci k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků.

 

  • PODMÍNKY PŘIJETÍ

Program je určen absolventům bakalářských stupňů oborů zaměřených na umění a kulturu. V případě oborů souvisejících jen okrajově rozhoduje téma bakalářské práce. O přípustnosti přihlášky rozhoduje garant oboru na základě žádosti podané na Oddělení pro přijímací řízení FF MU. Přijímací zkouška sestává ze snadného obecného testu vědomostí z pedagogiky a psychologie a z oborového zatrhávacího testu z historie a současnosti kultury a umění zhruba v rozsahu státních bakalářských zkoušek ze sdružených uměnověd. Zcela bez přijímacích zkoušek jsou přijímání absolventi bakalářských i magisterských oborů a programů sdružených uměnověd, hudební vědy, teorie interaktivních médií, akademie staré hudby a příbuzných oborů a programů s celkovou známkou A nebo B, ovšem nikoliv automaticky, nýbrž na žádost adresovanou Oddělení pro přijímací řízení FF MU.

 

  • TERMÍNY

Přihlášky se podávají ode dne vyhlášení přijímacího řízení ve druhé polovině února do 30. dubna 2021.

 

  • MOŽNOSTI STUDIA

prezenčně: plán jednooborový, maior, minor
kombinovaně: plán jednooborový
V rámci sdruženého studia (maior a minor) lze kombinovat pouze s dalšími učitelskými programy.

 

  • NAVAZUJÍCÍ STUDIUM

Absolvent navazujícího magisterského studia může pokračovat v doktorských programech na pedagogických a dalších humanitních fakultách vysokých škol, mj. také v doktorském programu Digitální kultura a kreativní průmysly, po splnění podmínek přijetí též v programu Hudební věda.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info